Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatelem internetového obchodu „Marko.in“, je:

Marko Lopatić
Neratovická 462
277 13 Kostelec nad Labem
IČ: 74910744


1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“ ) dále jen „Všeobecné podmínky“, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané, resp. uzavřené mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího (dále jen „Kupní smlouva“).
1.3 Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese
www.markoin.com  (dále jen „Portál“).
1.4 Všeobecné podmínky, jakož i veškerá další informace tak, jak jsou specifikovány příslušnými právními předpisy jsou umístěny na Portále.


2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1 Předmětem Kupní smlouvy je dodávka oblečení, jak jsou blíže specifikovány v rámci Portálu (dále jen „Zboží“).
2.2 Řádně vyplněná a prostřednictvím Portálu odeslaná objednávka Kupujícího je závazným návrhem na uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím, přičemž Kupující je svým návrhem na uzavření Kupní smlouvy vázán.
2.3 Kupující odesláním své objednávky potvrzuje:
(a) že se seznámil s obsahem Portálu, a to minimálně v rozsahu stanoveném v § 1811 odst. Občanského zákoníku.
(b) že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami a že s nimi souhlasí.
2.4 Prodávající potvrdí Kupujícímu neprodleně obdržení objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, přičemž okamžikem odeslání akceptace se považuje Kupní smlouva za platně uzavřenou. V rámci potvrzení objednávky bude Kupujícímu zároveň potvrzena výše kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby pro účely úhrady Zálohy na kupní cenu.
2.5 Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se stane účinnou:
v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím na účet Prodávajícího, číslo účtu: 999966969/5500 vedeného u Raiffeisen Bank a.s.  Kupující je povinen označit platbu uvedením variabilního symbolu platby, který je totožný s číslem objednávky.
2.6 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
2.7 Objednávka Kupujícího je po svém doručení Prodávajícímu jako návrh na uzavření Kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence.
2.8 Kupující má v rámci Portálu možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky.
2.9 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese Kupující.
2.10 Kupující odesláním své objednávky v rámci Portálu prohlašuje a zaručuje, že je srozuměn s postupem a mechanismem uzavření Kupní smlouvy, jakož i všemi právy a povinnostmi z takového právního úkonu vyplývajících či jinak souvisejících.


3. CENY A POPLATKY

3.1 Portál obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji.
3.2 Ceny nabízeného Zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů spojených s balením. Ceny dopravy jsou uvedené v sekci Cena dopravy. Prodávající není plátce DPH.
3.3 Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Portálu.
3.4 Ustanovením tohoto článku není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku připsání pěnez na účet Prodávajícího ve smyslu odstavce 2.5 těchto Všeobecných podmínek.
4.2 Kupující má právo dále odstoupit od Kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. V případě, že Kupujícímu nebyly předány informace dle § 53 odstavců 4 a 6 Občanského zákoníku činí tato lhůta pro odstoupení tři (3) měsíce od převzetí Zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
4.3 Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy podle předchozího odstavce 4.2 v případě, že Zboží bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
4.4 Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno, a to na adresu MARKO.IN, Ondřej Kunčar, 
Neratovická 462, 277 13, Kostelec nad Labem , či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@marko.in.
4.5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
4.6. Ve lhůtě čtyř (4) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle čl. 4.5. Kupní smlouvy je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
4.7. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 4.2.,vrátí Prodávající poskytnuté plnění Kupujícím do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.6 Kupní smlouvy, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.   


5. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

5.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
5.2 Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím popisované, nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití Zboží uvádí nebo pro který se Zboží obvykle používá.
5.3 V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen "Rozpor s Kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží o Rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo Rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.
5.4 Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 


6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Kupující je po uzavření Kupní smlouvy povinen složit v souladu s odstavcem 2.5 Všeobecných podmínek plnou částku.
6.2 Kupující je povinen uhradit peníze nejpozději do 14 dnů od data uzavření Kupní smlouvy. Po tuto dobu zůstává cena za Zboží v platnosti. V případě, že Kupující neuhradí Zálohu ve lhůtě stanovené těmito Všeobecnými podmínkami, Kupní smlouva se ruší (ex tunc).
6.3 Prodávající se zavazuje dodat Zboží ve lhůtě přiměřené povaze a složitosti zhotovení Zboží, nejpozději však do 21 dnů od okamžiku přijetí Zálohy.
6.4 Expedice a dodání Zboží probíhá na dohodnutou a závaznou dodací adresu Kupujícího uvedenou v objednávce pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím písemně jinak.
6.5 Pokud by došlo ke změně dodací adresy, je Kupující povinen neprodleně písemně informovat Prodávajícího o této skutečnosti.
6.6 Kupující je povinen Zboží převzít. V případě, že si Kupující Zboží nepřevezme, zavazuje se uhradit Prodávajícímu veškeré náklady, účelně vynaložené s opětovným zasláním Zboží Kupujícímu.
6.7 Kupující je povinen zkontrolovat při přebírání Zboží stav obalu zásilky. Pokud zásilka vykazuje vady, je kupující povinen rozbalit ji pouze v přítomnosti pracovníka doručovatele a sepsat s ním o prohlídce písemný protokol podepsaný oběma stranami a tento kdykoliv na požádání Prodávajícímu předložit. O poškození zásilky je Kupující povinen Prodávajícího neprodleně informovat.
6.8 V případě, že Kupující poruší ustanovení předchozího odstavce 6.8, je Prodávající oprávněn odmítnout pozdější reklamaci Kupujícího.
6.10 Vlastnictví ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí a zaplacení celé kupní ceny.
6.11 Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


7. ZÁRUKA A REKLAMACE

7.1 Záruka začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím, přičemž na Zboží je poskytována záruka 24 měsíců.
7.2 Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má Zboží při převzetí Kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.
7.3 Záruka se nevztahuje na vady způsobené
(a) neodborným či nešetrným zacházením se Zbožím;
(b) mechanickým poškozením Zboží;
(c) použitím, které je v rozporu s návodem k použití Zboží,
(d) použitím, které je v rozporu obvyklým způsobem použití Zboží;
(e) poškozením Zboží vnějšími vlivy;
(f) poškozením Zboží nadměrným zatěžováním nebo opotřebením.
7.4 Reklamaci je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího s přesným popisem vady, příčinou a okamžikem jejího vzniku, a to písemně na adresu místa podnikání Prodávajícího.
7.5 K reklamaci je Kupující povinen připojit kopii dokladu o koupi Zboží a kontakt na Kupujícího.
7.6 Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace) a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje) je zaslán kupujícímu na kontakt uvedený v rámci reklamace.
7.7 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne písemně jinak.
7.8 Prodávající Kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy Zboží a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7.9 V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného Zboží).


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

8.1 Pro uzavření Kupní smlouvy je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu údaje, požadované při vyřizování objednávky v rámci Portálu.
8.2 Kupující uzavřením Kupní smlouvy potvrzuje, že takto poskytnuté údaje jsou pravdivé, přesné a souhlasí s jejich zpracováním Prodávajícím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů v rozsahu specifikovaném Kupní smlouvou a/nebo těmito Všeobecnými podmínkami.
8.3 Veškeré osobní údaje, které jsou Prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu Kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání. Své údaje může Kupující měnit na internetových stránkách www.marko.in v sekci „Váš účet“, případně e-mailem na marko@marko.in.
8.4 Kupující ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dává Prodávajícímu souhlas k tomu, aby zpracovával osobní údaje o Kupujícím za účelem jejich využití:
(a) při dodávce Zboží Kupujícímu a při úkonech s tím souvisejících;
(b) při Zboží Kupujícímu a při úkonech s tím souvisejících;
(c) při vymáhání kupní ceny za Zboží a jiných plnění a při úkonech s tím souvisejících;
8.5 Souhlas Kupující se vztahuje na osobní údaje Kupujícího uvedené v této Smlouvě, jakož i na ty, které budou Kupujícím Prodávajícímu sděleny v průběhu trvání závazkového vztahu a v souvislosti s ním.
8.6 Tento souhlas uděluje Kupující Prodávajícímu na dobu neurčitou.
8.7 Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že byl Prodávajícím informován o svých právech týkajících se přístupu k osobním údajům poskytnutým Prodávajícímu, tj. svého práva na informace o zpracování svých osobních údajů, jakož i práva na opravu osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od Prodávajícímu vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů.
8.8 Kupující je oprávněn obrátit se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8.9 Kupující byl rovněž Prodávajícím informován, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné.
8.10 Kupující bere výslovně na vědomí, že bez poskytnutí uvedených údajů by nebylo vyřízení objednávky a zaslání Zboží možné a Prodávající by Kupní smlouvu s Kupujícím neuzavřel.


9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z této kupní smlouvy dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele), o čemž Prodávající informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách www.coi.cz.


10. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

10.1 Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.
10.2 V případě rozporů mezi ujednáními Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek je rozhodující ujednání Kupní smlouvy.
10.3 Tyto Všeobecné podmínky umožňují Kupujícímu jejich archivaci a reprodukci.Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. března 2017, 12:00 hodin.

 

 

Zpět do obchodu